8 A Side Competitions
 2023
     
     
  Primary 8s
Round 1
Thursday 28th April
     
1 Rose & Crown
v
Morris Midgets
2 Bampton Ducks
v
Eynsham SSC
3 Jockey Club
v
Clangers
4 Athletico Talbot
v
Grifters
5 Jolly Sportsman
v
BYE
6 Rush
v
BYE
7 Curbridge Griffins
v
BYE
8 Carterton Social
v
BYE
9 Windy's
v
BYE
10 West Witney Wangers
v
BYE
11 Morris Clowns
v
BYE
12 West Witney SSC
v
BYE
13 Morris Marauders
v
BYE
14 White Hart Dogs
v
BYE
15 Sporty Rejects
v
BYE
16 Bell B
v
BYE
   
  Secondary 8s
Round 1
Thursday 28th April
       
1 Sherborne Social
v
Wombles
2 Cross Keys
v
Morris Minors
3 Sticks Of Fury
v
BYE
4 Bell A
v
BYE
5 Pheasant Pluckers
v
BYE
6 Windrush Cockerels
v
BYE
7 Fox Leafield
v
BYE
8 Rush 2
v
BYE
9 Talbot
v
BYE
10 Swinbrook Cricket Club
v
BYE
11 Wannabees
v
BYE
12 Talbot United
v
BYE
13 Elm Tree
v
BYE
14 Troutlets
v
BYE
15 Horseshoe Beginners
v
BYE
16 Griffindors
v
BYE
       
  Tertiary 8s
Round 1
Thursday 28th Aprilt
      
1 Taverners
v
Rowing Machine
2 Hobgoblins
v
BYE
3 Touchliners
v
BYE
4 Dolly Spartan
v
BYE
5 Swinbrook Swingers
v
BYE
6 Silverbacks
v
BYE
7 H&OB Griffin
v
BYE
8 White Hart ML
v
BYE