8 A Side Competition
2019
     
  = Through to next round A = Awarded game - no show
    C = Cancelled or Conceded game
    P = Postponed game
   
   
  Primary 8s - First Round
Thursday 25th April
     
  1 Witney Snooker Club v Jockey Club
  2 Griffins v Bampton Ducks
  3 Carterton Social v Morris Marauders
  4 BYE v Athletico Talbot
  5 BYE v Bell B
  6 BYE v Crown Roundheads
  7 BYE v Curbridge Griffins
  8 BYE v Duck Sports
  9 BYE v Jolly Sportsman
  10 BYE v Lord Kitchener
  11 BYE v Morris Clowns
  12 BYE v Rowing Machine A
  13 BYE v Rowing Machine B
  14 BYE v Sporty Rejects
  15 BYE v Three Pigeons
  16 BYE v West Witney SSC
       
  Secondary 8s - First Round (1)
Thursday 25th April
     
  1 Minster Lovell SSC v Horseshoes
  2 Clanfield FC v Rose & Crown
  3 Nomads v Chequers
  4 Trout v Windrush Cockerels
  5 Wychwood Veterans v Bell A
  6 Fox Leafield A v Troutlets
  7 Morris Midgets v Cross Keys
  8 Touchliners v Pheasant Pluckers
  9 Eynsham SSC v Carterton FC
  10 White Hart ML v Talbot's Alternates
  11 BYE v Elm Tree
  12 BYE v Kitcheners
  13 BYE v Morris Minors
  14 BYE v Talbot Utd
  15 BYE v Crown Clangers
  16 BYE v Beehive
       
  Tertiary 8s - First Round
Thursday 25th April
         
  1 The Vic
v Griffindors
  2 Romany Beginners A Hailey's Last Stand
  3 Lamb & Flag B v Sticks Of Fury
  4 Swinbrook CC v Masonic Chuckers
  5 Taverners v Hobgoblins
  6 BYE v Fox Leafield B
  7 BYE v Windrush Inn
  8 BYE v Wombles